Regulamin

§ 1 PREAMBUŁA
Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego sklep.olgab.yoga oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego sklep.olgab.yoga jest firma Olga Butkiewicz Universum, al. Jana Pawła II 63/120, 01-031 Warszawa
 2. Układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego sklep.olgab.yoga i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3 DEFINICJE

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Bon upominkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.5 Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter – to usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.8 Produkt – jest to dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 Sprzedawca – Olga Butkiewicz Universum, al. Jana Pawła II 63/120, 01-031 Warszawa, NIP: 5242734990

1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 4 KONTO

 1. Wymogiem do korzystania ze sklepu internetowego sklep.olgab.yoga jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych osobowych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu się poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wszystkie podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia jest informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W trakcie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca od razu poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 6 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do dyspozycji następujące metody płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: tPay, PayU.

1.2 Przelew na konto bankowe.

1.3 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.

 1. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 20min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

§ 7 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia i opłacenia.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych dla płatności poprzez tradycyjny przelew bankowy. W przypadku skorzystania z szybkich przelewów tPay, zamówienie jest realizowane natychmiast po zrealizowaniu płatności.
 4. Dostawa produktu odbywa się poprzez udostępnienie materiałów do pobrania lub kursów w panelu klienta na sklepie internetowym.

§ 8 BONY PODARUNKOWE

 1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej.
 2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
 4. Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie internetowym.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
 6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
 8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:

11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym;

11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne;

11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku upływu jego terminu ważności.

13. W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 1. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.
 2. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

§ 9 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać na adres hello@olgab.yoga.
 3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6. Zwrot płatności przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dostarczenia zwrotu od klienta.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres hello@olgab.yoga.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem:
a. Przy płatności na konto bankowe na numer konta podany przez Nabywcę.
b. Przy płatności tPay na konto tPay z którego zamówienie zostało opłacone.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie sklep.olgab.yoga oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie szkody fizyczne powstałe podczas korzystania z produktów. Klient korzysta z produktów na własną odpowiedzialność.
 5. Produkty nie zastępują profesjonalnej porady psychologicznej lub fizjoterapeutycznej.
Copyright © 2023 OlgaB sklep -  stworzone przez Fixars